Nghệ thuật bán giá cao: Dùng biện pháp ngược với cách làm truyền thống là một biện